Google Apps Script là một ngôn ngữ kịch bản JavaScript đám mây cung cấp cách dễ dàng để tự động hóa các nhiệm vụ trên các sản phẩm của Google và các dịch vụ của bên thứ ba.
Với Google Apps Script, bạn có thể:

. Tđộng hóa các quy trình và công việc lặp đi lặp lại.
. Tạo script để tự động phê duyệt chi phí, thời gian theo dõi tờ, quản lý vé, thực hiện đơn hàng, và nhiều hơn nữa. Liên kếtcác sản phẩm của Google với các dịch vụ của bên thứ ba.
. Tạo / Đọc / Update / Delete Apps bên ngoài thông qua API như: CRM, ERP Software, Ngoài ra một kịch bản có thể gửi email và lời mời lịch vào một danh sách từ một cơ sở dữ liệu MySQL.
. Tạo chức năng bảng tính tùy chỉnh.
. Áp dụng định dạng tùy chỉnh hoặc làm phân tích phức tạp về dữ liệu trong Google Spreadsheets.
. Xây dựng giao diện người dùng đồ họa phong phú và menu.
. Với Google Apps Script, một công ty có thể quyền lực một ứng dụng nội bộ để mua vật tư văn phòng, nơi người dùng có thể mua sắm thông qua một giao diện menu tùy chỉnh.
. Tự động hóa quy trình kinh doanh, tùy chỉnh các bảng tính, tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba, và tạo ra các giao diện trình duyệt phong phú đồ họa và các menu
. Tích hợp Google Spreadsheets với các ứng dụng bên ngoài
. Mail Merge và Liên trả lời tự động
. Workflow (chấp thuận)
. Trích dẫn tự động hóa
. Chia sẻ địa chỉ liên lạc với những người khác
. Lịch trình một email trong một thời gian tương lai
. Thời gian theo dõi tờ
. Hình thức năng động tương tác với các ứng dụng bên ngoài thông qua API của họ
. Củng cố kết quả từ các bảng tính khác nhau.

Written by