Giải pháp phần mềm thực hành ngân hàng VSMAC Vcore banking với những modules chính:

– GL (General Ledger);
– Loan (quản lý tín dụng)
– Saving (quản lý tiền gửi tiết kiệm)
– FixDeposit (quản lý tiền gửi có kỳ hạn)
– Investment (Ủy thác đầu tư)
– F/X (kinh doanh tiền tệ)
– Customer (quản lý khách hàng)
– QL cổ đông
– Remitance (quản lý điện chuyển tiền)
– Swift (quản lý điện thanh toán quốc tế)
– MIS (hệ thống báo cáo ~1000 reports)
Hệ thống đầy đủ tính năng, phù hợp với môi trường thực hành bộ môn ngân hàng tại trường học.
VSMAC Vcore Banking cũng có thể ứng dụng làm Core Tài chính cho các công ty tài chính/ tổ chức tài chính vi mô.
Liên hệ với chúng tôi để thêm chi tiết: [email protected] / 092.54.88868